Cenník zdravotníckych výkonov

CENNÍK ZDRAVOTNÍCKYCH VÝKONOV

v súlade so zákonom č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, ktorými sa vymedzujú rozsahy výkonov, a podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z.z. a zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 777/2004 Z.z.

Cenník bol spracovaný na základe odporúčania Asociácie súkromných lekárov SR.

VÝKONY NEHRADENÉ ZO ZDRAVOTNÉHO POISTENIA

VŠETKY VÝKONY SÚ NA ŽIADOSŤ PACIENTA – 90%  RAZ ROČNE.

1. Palpačné vyšetrenie, tehot. test odbery, vypísanie žiadosti za účelom umelého prerušenia tehotnosti USG 50 €

2. Zavedenie intraut. Telieska / DANA/ palpačné vyšetrenie, MOP, KO, odbery, zavedenie Mirena S-50€

3. Vybratie intraut. telieska: 10€

4. Menežovanie pacientky pri antikoncepcii, TVS, palpačné vyšetrenie, kontrola TK, odbery, poradenská služba/ ročný poplatok : 15-20 €

5. Bod 6. Študentky: 10 €

6. Regulácia cyklu na vlastnú žiadosť: 10 €

7. Materiál a porada na cytológiu LBC- nehradí ZP 25 €

8. USG, vyšetrenie mimo skríningového obdobia bez zdravotnej indikácie 2x 20 € za celú tehotnosť. Poisťovňa hradí 3x USG a 10 vyšetrení.

9. Gynekologické vyšetrenie pacientky na vlastnú žiadosť (nezmluvná,  nepoistená pacientka, mimo liečebnej starostlivosti)-50 €

10. Ultrazvukové vyšetrenie pacientky na vlastnú žiadosť (nezmluvná, nepoistená pacientka, mimo liečebnej starostlivosti)-10 €

11. Odber steru na cytologické vyšetrenie na požiadanie + úhrada laboratóriu podľa jeho cenníka – 30 €

12. Preventívna  prehliadka skôr ako je zmluva s poisťovňou, alebo u nezmluvnej pacientky (vrátane cytológie ) -USG -100 €

13. Menežovanie, konzultácie, pohovor, rady – bez zdravotnej indikácie. Tel. informácie o vš. výsledkoch alebo formou SMS ihneď, telefonické objednanie pacientky na vyšetrenie, operáciu. Podľa individuálnych požiadaviek pacientky – 7 € dobrovoľne 1x ročne

14. Potvrdenie o výsl. vyš. na žiadosť pacienta – cesta do zahraničia a pod. – 7 €

15. Výpis zo zdravotnej dokumentácie na kom. účely s gyn. záverom – 10 €

16. Poplatok 2€ na mesiac za nenahlásenie zmeny poisťovne, nenahlásenie príchodu, odchodu do EÚ.

17. USG vyšetrenie na vlastnú žiadosť bez zdravotnej indikácie – 10 €